Александра Чаушова

Александра Чаушова e родена в София през 1985 г., живее в Брюксел.  Завършва Националната художествена академия в София и преподава  рисуване в Ла Камбр, Брюксел. Александра е колкото брилянтен рисувач, толкова и завършен разказвач и писател, който търси своите герои в историята и архивите, за да ги изпрати после в бъдещето.

“Александра Чаушова бели историята като лук, кожа подир кожа. Тя се стреми да направи видими механизмите, който историята се опитва да скрие: грешни разкази, фалшиви показания, нарочени свидетели. Същевременно нейната практика е далеч от това да бъде осъдителна, от твърдението, че една история е по-вярна от другата.”
– Агата Ястрабек

Aleksandra Chaushova was born in Sofia in 1985 and lives in Brussels. She graduated from the National Academy of Arts in Sofia and teaches painting in La Cambre, Brussels. Alexandra is as brilliant a draughtsman as she is an accomplished storyteller and writer who searches for her characters in history and archives to then project them into the future.

“Aleksandra Chaushova treats history like an onion. She is interested in making visible the mechanisms that history tries to hide: wrong stories, fake testimonies, witnesses chosen knowingly and with an agenda. Her practice is far from being judgemental, from claiming one story to be truer that the other.”
– Agata Jastrzabek


Десислава Димова

Десислава Димова е изкуствовед и куратор. Завършила е изкуствознание в НХА в София и философия в Центъра за изследвания на модерна европейска философия (CRMEP), Лондон. Съосновател е на Фондация Изкуство Дела и Документи, София, с която организира и курира в екип изложбите Sofia Art Projects. Десислава Димова е автор на множество текстове за съвременно изкуство в различни жанрове, между които и романа “Портрет на художника като млада” (2009).

Desislava Dimova is an art historian and curator. She graduated in Art History at the National Academy of Arts in Sofia and in Philosophy at the Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), London. She is co-founder of the Art Affairs and Documents Foundation, Sofia, which organizes and curates the annual Sofia Art Projects. Desislava Dimova is author of numerous texts on contemporary art in various genres, including the novel “A Portrait of the Artist as a Young (Woman)” (2009).


Зорница Гъркова

Зорница Гъркова е родена в гр. Перник през 1981 г., където завършва средното си образование. Бакалавър по Българска филология от ЮЗУ „Неофит Рилски“ и магистър по творческо писане в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2013 г. УИ „Св. Климент Охридски“ публикува дебютния й сборник с разкази „Пътят на мравките“. В края на 2019 г. издателство „Фама“ публикува втория й сборник с разкази „Те никога не казват“, номиниран през 2021 г. за Наградата за литература на Европейския съюз. Текстове от сборника са превеждани на сръбски, македонски, руски и френски език и публикувани в сп. „Съвременник“, сп. „Страница“ и онлайн списанието за литература и култура „Свободно поетическо общество“. Част е от редакторския екип на Свободно поетическо общество от създаването му през 2017 г. От есента на 2021 г. е член на ДАФНИ (Дружество на анималистите, флористите и научните илюстратори) и продължава да рисува с плам екзотични растения, които трудно могат да бъдат срещнати в естествената си среда. Журналистка в програма „Христо Ботев“ на БНР, водеща на сутрешното неделно предаване „Изгрев“. Дългогодишна изпълнителка на ирландски танци и асистент преподавател в школата „Cunningham academy of Irish Dance Sofia“.

Zornitsa Garkova is a writer, born in 1981. She graduated from the Master’s Program in Creative Writing at the Faculty of Slavonic Philology of Sofia University. She is the author of the short story collections “The Way of the Ants”, 2013 and “They Never Say”, 2019. The short story “They Never Say” was awarded first prize in the national short story competition Rashko Sugarev in 2016. Since 2017 she has been part of the editorial team of the online journal Free Poetry Society. Zornitsa is also an artist of botanical drawings.


Илиан Шехада

Илиян Шехада е бакалавър по българска филология и магистър по интерпретация на антропология. Бил е докторант по българска литература на 20-ти век. Интересува се от модернизми и психопатология, както и от съвременно българско изкуство.

Ilian Shehada holds a BA in Bulgarian Philology and an MA in Interpretive Anthropology. He was a PhD candidate in 20th century Bulgarian literature. His interests are in the field of modernisms and psychopathology as well as contemporary Bulgarian art.


Пейо Колев

Пейо Колев е художник, колекционер и фотограф. Автор е на сайта с архивна фотография “Изгубената България” (lostbulgaria.com). Автор на книгата “Бомбардирана София” (2017)

Peyo Kolev is an artist, collector and photographer. He is the author of Lost Bulgaria (lostbulgaria.com) – a website of archive photography, as well as of the book “The Bombardment of Sofia” (2017)


Claudia Radulescu

For Claudia Radulescu the facility towards the chosen medium and the focus on “us” as instinctive and wishful beings, becomes a study compellingly stated through various artistic forms. The permanent invitation addressed to the spectator, to position himself in the role of the observer and index of the artwork, makes each of us become the explorer of our own imagination in a social world. The real or imaginary movement wherewith the work is recomposed, regarding the personal references and relations of the observer, is for Claudia Radulescu just a game between the individual, the artwork and the society.

Selected exhibitions: Pomana Porcului, Combinatul Fondului Plastic Bucharest (3 editions 2020-2023); Hit, Kanal – Centre Pompidou Brussels (2020, solo), Unlimited Edition, L’Orangerie de Bastogne and Bastogne War Museum/BE (2020, solo), 25 Arts Seconde and Interférences, Centre Wallonie Bruxelles Paris (2020); Kiss the Frog, Artist Club Coffre-Fort, Brussels/BE (2017, solo); Art Encounters Biennale Timisoara/RO (2017); La vie intense @rue d’Artois 52, Brussels (2016); Tamango, National Museum of Contemporary Art, Bucharest – Valea Plopilor/RO (2016); Trust, Kunsthal Charlottenborg Coppenhagen (2015); Stir / Pigweed, Roma Pavilion, Biennale di Venezia (2011).

За Клаудия Радулеску лекотата на работа с избраната медия и фокусът върху “нас”като инстинктивни и желаещи същества се превръщат в изследване, убедително заявено чрез различни художествени форми. Постоянната покана, отправена към зрителя, да се постави в ролята на наблюдател и свидетел на произведението на изкуството, превръща всеки от нас в изследовател на собственото си въображение в един социален свят. За Клаудия Радулеску реалното или въображаемото движение, с което творбата се прекомпозира, по отношение на личните референции и отношения на наблюдателя, е просто игра между индивида, творбата и обществото.

Избрани изложби: Pomana Porcului, Combinatul Fondului Plastic Букурещ (3 издания 2020-2023); Hit, Kanal – Centre Pompidou Брюксел (2020, самостоятелна), Unlimited Edition, L’Orangerie de Bastogne и Bastogne War Museum/BE (2020, самостоятелна), 25 Arts Seconde и Interférences, Centre Wallonie Bruxelles Париж (2020); Kiss the Frog, Artist Club Coffre-Fort, Брюксел/BE (2017, самостоятелно); Art Encounters Biennale Timisoara/RO (2017); La vie intense @rue d’Artois 52, Брюксел (2016); Tamango, Национален музей за съвременно изкуство, Букурещ – Valea Plopilor/RO (2016); Trust, Kunsthal Charlottenborg Coppenhagen (2015); Stir / Pigweed, Roma Pavilion, Biennale di Venezia (2011).


Tsveta Dimova

Tsveta Dimova is an artist with over 20 years of experience in acting, coaching, playwriting, dance, and choreography.As a playwright she began as a “ghostwriter,” which evolved into a role as a script consultant for films and a writer for variety shows in New York. Her latest play, “A Woman Almost Struck by a Meteorite,” premiered in both Sofia and Paris to critical acclaim.

Цвета Димова е артист с над 20-годишна практика в актьорското майсторство, преподаването, драматургията, танца и хореографията. Като драматург тя започва като “ghostwriter”, което прераства в ролята на консултант по сценариите на филми, а също и сценарист на вариететни спектакли в Ню Йорк. Последната ѝ пиеса, “Жена, почти ударена от метеорит”, бе поставена в София и Париж и спечели признанието на критиката.


Tekla Aleksieva

Текла Вилхелм Алексиева (1944 г., София) завършва Националната художествена академия в София, катедра Монументално-декоративна живопис, при проф. Гочо Богданов. Работила е в областта на живописта, гоблена, монументалните стенописи и илюстрацията. Създадените от нея живописни картини са сравнително малко на брой, повечето от тях са собственост на СГХГ и други колекции. От 1974 г. участва в общи художествени изложби в България и чужбина, в които изявява своя афинитет към градската тема и нейната модерна, фотореалистична интерпретация.

Става известна с оригиналните корици, които създава между 1979 и 1989 г. за книгите от научно-фантастичната поредица Библиотека „Галактика“ на варненското издателство „Георги Бакалов“. Текла Алексиева има принос към научната фантастика в България, като участва и в инициативи на Клубовете на научната фантастика в България и Клуба на българските художници-фантасти „Васил Иванов” – изложби на научна фантастика.

През 80-те години Текла Алексиева илюстрира и кориците на поредицата „Еко“ и библиотека „България“, работи и по дизайна на учебници, експерименталния учебник от 1980 г., книгата на ИК „Кибеа” „Духовните водачи на България” (в. сътрудничество с художниците Боян Филчев и Христо Хаджитанев). През 1996 г. Текла Алексиева реализира проект за пощенска марка с образа на Баба Марта. Печелила е награди от изложби на илюстрации в България, а през 1985 г. по БНТ е прожектиран филм за нея със сценарист и водещ Стефан Тихчев.  

Tekla Wilhelm Aleksieva (b. 1944, Sofia) graduated from the National Academy of Arts, Sofia, Department of Monumental-decorative painting, with Prof. Gocho Bogdanov. She worked in the field of painting, tapestry, mural painting and illustration. The paintings she created are relatively few in number, but today have become iconic and are the property of Sofia City Art Gallery and other collections.

Since 1974 she has participated in a number of general art exhibitions in Bulgaria and abroad, in which she demonstrated her affinity for the urban theme and its modern, photorealistic interpretations. She became known for the original covers she created between 1979 and 1989 for the books in the science fiction series “Galaktika” Library of the Publishing House from Varna Georgi Bakalov. Tekla Aleksieva has contributed to science fiction in Bulgaria also by participating in the initiatives of the Science fiction clubs and the Club of the Bulgarian fiction artists “Vassil Ivanov” – exhibitions of science fiction art.

In the 1980s, Tekla Aleksieva illustrated the covers of the “Eco” series and the series“Bulgaria”, she also worked on the design of textbooks, the experimental textbook of 1980, the book of “Kibea” Publishing House “Spiritual Guides of Bulgaria” (in collaboration with artist Boyan Filchev and Hristo Hadzhitanev). In 1996, Tekla Aleksieva designed a postage stamp project with the image of Baba Marta. She has won multiple awards at illustration exhibitions in Bulgaria. In 1985 Tekla Aleksieva was the subject of a documentary, written and presentedby Stefan Tihchev, which was broadcasted by the Bulgarian National Television.