But what is life, Despoina wonders, stretched out on the cliffs, indistinguishable from the rocks, like the back of a prehistoric animal.

Но какво е животът, размишлява Деспойна, изтегнала се на скалите, неразличима от камъка, като гръб на праисторическо животно.

DESPOINA дава пространство на онова, което (все още) не може да се нарече изкуство –  разговори, вдъхновения, интуиции и бележки, като проявления на един разширен творчески процес, който търси сърцевината на живота.

DESPOINA е кураторски проект на Десислава Димова, който инициира колаборации с художници и писатели около темите на екологията на живота, ритуалът като форма на общуване със света и виртуалния свят като част от заобикалящата ни природа.

Деспойна (“господарка” на гръцки) са наричали древногръцка богиня, чието име не можело да бъде разкрито, освен пред посветените в нейните мистерии. Деспойна била дъщеря на Деметра и Посейдон. Брат й бил безсмъртен кон. Самата тя е представяна като кобила в ранни версии на култа. Деспойна е била централно местно божество в Аркадия, но и част от една триада с Деметра и Персефона, в която Деспойна е въплъщавала най-вероятно дивата природа. Запазени са изображения на нейни последователи с животински маски. С титлата Деспойна са наричани също и други богини, между които и сестра й Персефона, а в християнско време и Богородица.

***

DESPOINA gives space to what cannot (yet) be called art – conversations, inspirations, intuitions and notes, as manifestations of an extended creative process that seeks to reach the core of living.

DESPOINA is a curatorial project by Desislava Dimova that initiates collaborations with artists and writers around the themes of the ecology of life, ritual as a form of communication with the world and the virtual world as part of ourenvironment.

Despoina (meaning “mistress” in Greek) was an ancient Greek goddess whose real name could not be revealed except to those initiated into her mysteries. Despoina was the daughter of Demeter and Poseidon. Her brother was an immortal horse. She herself was represented as a mare in early versions of the cult. Despoina was a central local deity in Arcadia, but also part of a triad with Demeter and Persephone, in which Despoina most likely embodied wild nature. Surviving images show her followers wearing animal masks. Despoina has been used as a title for several other godesses, including Persephone and, in Christian times, the Virgin Mary.


“Деспойна” се финансира по “Програма за въстановяване и развитие на частни културни органзицации” като част от проекта “Социалният живот на изкуство” на Фондация “Изкуство – Дела и Документи”